Adda apo maangay apo nga Voluntary Mass Blood Donation nga maangay inton June 30, 2021 oras ti 8AM-12PM. Venue will soon be announced. Awisen dakayo apo nga umay agidonar kas tulong tay iti pada tay nga umili, ken kapamilya nga agkasapulan ti dara.